TĂNG LƯỢT XEM LIVE TIKTOK
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Tài khoản tiktok phải công khai và đang live.
*: Người xem live sẽ tăng sau 5-10 phút.
*: Mỗi live chỉ được buff 1 lần, nếu muốn buff tiếp chờ hết thời gian đã mua.